کارت خرید

مرحله %s 1
انتخاب پکیج
مرحله %s 2
اختیارات دامنه
مرحله %s 3
پیکربندی
مرحله %s 4
تایید سفارش
مرحله %s 5
تکمیل سفارش

دسته بندی ها:


15 گیگابایت لینوکس -

پهنای باند : نامحدود
اف تی پی اکانت : 15 عدد
ایمیل اکانت : 15 عدد
دیتابیس : 15 عددد
ساب دومین : 15 عدد
پارک و Addon دومین : 15 عدد

20 گیگابایت لینوکس -

پهنای باند : نامحدود
اف تی پی اکانت : 20 عدد
ایمیل اکانت : 20 عدد
دیتابیس : 20 عددد
ساب دومین : 20 عدد
پارک و Addon دومین : 20 عدد

30 گیگابایت لینوکس -

پهنای باند : نامحدود
اف تی پی اکانت : 30 عدد
ایمیل اکانت : 30 عدد
دیتابیس : 30 عددد
ساب دومین : 30 عدد
پارک و Addon دومین : 30 عدد

50 گیگابایت لینوکس -

پهنای باند : نامحدود
اف تی پی اکانت : 50 عدد
ایمیل اکانت : 50 عدد
دیتابیس : 50 عددد
ساب دومین : 50 عدد
پارک و Addon دومین : 50 عدد

80 گیگابایت لینوکس -

پهنای باند : نامحدود
اف تی پی اکانت : 80 عدد
ایمیل اکانت : 80 عدد
دیتابیس : 80 عددد
ساب دومین : 80 عدد
پارک و Addon دومین : 80 عدد

100 گیگابایت لینوکس -

پهنای باند : نامحدود
اف تی پی اکانت : 100 عدد
ایمیل اکانت : 100 عدد
دیتابیس :100 عددد
ساب دومین : 100 عدد
پارک و Addon دومین : 100 عدد

Secure Transaction فرم سفارش در محیط امنی ایجاد میشود و به جلوگیری از تقلب با IP آدرس شما کمک میکند (54.87.18.165) وارد شده است.