کارت خرید

مرحله %s 1
انتخاب پکیج
مرحله %s 2
اختیارات دامنه
مرحله %s 3
پیکربندی
مرحله %s 4
تایید سفارش
مرحله %s 5
تکمیل سفارش

دسته بندی ها:


15Gb Linux -

Bandwidth : Unlimited
FTP Accounts: 15
Email Accounts : 15
Email Lists : 15
Databases : 15
Sub Domains : 15
Parked Domains :15
Addon Domains : 15

20Gb Linux -

Bandwidth : Unlimited
FTP Accounts: 20
Email Accounts : 20
Email Lists : 20
Databases : 20
Sub Domains :20
Parked Domains : 20
Addon Domains : 20

30Gb Linux -

Bandwidth : Unlimited
FTP Accounts: 30
Email Accounts : 30
Email Lists : 30
Databases : 30
Sub Domains : 30
Parked Domains : 30
Addon Domains : 30

50Gb Linux -

Bandwidth : Unlimited
FTP Accounts: 50
Email Accounts : 50
Email Lists : 50
Databases : 50
Sub Domains : 50
Parked Domains : 50
Addon Domains : 50

80Gb Linux -

Bandwidth : Unlimited
FTP Accounts: 80
Email Accounts : 80
Email Lists : 80
Databases : 80
Sub Domains : 80
Parked Domains : 80
Addon Domains : 80

100Gb Linux -

Bandwidth : Unlimited
FTP Accounts: 100
Email Accounts : 100
Email Lists : 100
Databases : 100
Sub Domains : 100
Parked Domains : 100
Addon Domains : 100

Secure Transaction فرم سفارش در محیط امنی ایجاد میشود و به جلوگیری از تقلب با IP آدرس شما کمک میکند (54.162.224.176) وارد شده است.