مرحله %s 1
انتخاب یک پکیج
مرحله %s 2
گزینه های دامنه
مرحله %s 3
تنظیم
مرحله %s 4
تایید سفارش
مرحله %s 5
پرداخت نهایی

بخش ها:


Plan 1 -

Cpu : 2 Core
Ram : 5 Gb
H.D.D : 200 Gig
Ip Address : 2
Port : 1 Gbps
Bandwidth : Unlimited
Location : Germany

Plan 2 -

Cpu : 3 Core
Ram : 8 Gb
H.D.D : 300 Gig
Ip Address : 3
Port : 1 Gbps
Bandwidth : Unlimited
Location : Germany

Plan 3 -

Cpu : 4 Core
Ram : 10 Gb
H.D.D : 500 Gig
Ip Address : 4
Port : 1 Gbps
Bandwidth : Unlimited
Location : Germany

Plan 4 -

Cpu : 5 Core
Ram : 12 Gb
H.D.D : 600 Gig
Ip Address : 5
Port : 1 Gbps
Bandwidth : Unlimited
Location : Germany

Secure Transaction فرم سفارش در محیطی ایمن برای جلوگیری از IP های متقلب، مهیا شده است. شما با آدرس (34.239.158.107) وارد شده اید.