کارت خرید

مرحله %s 1
انتخاب پکیج
مرحله %s 2
اختیارات دامنه
مرحله %s 3
پیکربندی
مرحله %s 4
تایید سفارش
مرحله %s 5
تکمیل سفارش

دسته بندی ها:


Vps 1 -

Cpu : 1 Core
Ram : 512 Mb
H.D.D : 20 Gig
Ip Address : 1
Port : 100 Mbps
Bandwidth : Unlimited
Location : Iran

Vps 2 -

Cpu : 1 Core
Ram : 1 Gb
H.D.D : 20 Gig
Ip Address : 1
Port : 100 Mbps
Bandwidth : Unlimited
Location : Iran

Vps 3 -

Cpu : 2 Core
Ram : 2 Gb
H.D.D : 40 Gig
Ip Address : 1
Port : 100 Mbps
Bandwidth : Unlimited
Location : Iran

Vps 4 -

Cpu : 2 Core
Ram : 3 Gb
H.D.D : 60 Gig
Ip Address : 1
Port : 100 Mbps
Bandwidth : Unlimited
Location : Iran

Vps 5 -

Cpu : 4 Core
Ram : 4 Gb
H.D.D : 100 Gig
Ip Address : 1
Port : 100 Mbps
Bandwidth : Unlimited
Location : Iran

Secure Transaction فرم سفارش در محیط امنی ایجاد میشود و به جلوگیری از تقلب با IP آدرس شما کمک میکند (54.87.18.165) وارد شده است.