کارت خرید

مرحله %s 1
انتخاب پکیج
مرحله %s 2
اختیارات دامنه
مرحله %s 3
پیکربندی
مرحله %s 4
تایید سفارش
مرحله %s 5
تکمیل سفارش

دسته بندی ها:


Vps 1 -

CPU Thread : 1
Ram : 1 Gb
H.D.D : 100 Gig
Ip Address : 1
Port : 1 Gbps
Bandwidth : Unlimited
Location : France

Vps 2 -

CPU Thread : 2
Ram : 2 Gb
H.D.D : 150 Gig
Ip Address : 1
Port : 1 Gbps
Bandwidth : Unlimited
Location : France

Vps 3 -

CPU Thread : 2
Ram : 4 Gb
H.D.D : 200 Gig
Ip Address : 1
Port : 1 Gbps
Bandwidth : Unlimited
Location : France

Vps 4 -

CPU Thread : 3
Ram : 6 Gb
H.D.D : 300 Gig
Ip Address : 1
Port : 1 Gbps
Bandwidth : Unlimited
Location : France

Secure Transaction فرم سفارش در محیط امنی ایجاد میشود و به جلوگیری از تقلب با IP آدرس شما کمک میکند (54.225.57.230) وارد شده است.