مرحله %s 1
انتخاب یک پکیج
مرحله %s 2
گزینه های دامنه
مرحله %s 3
تنظیم
مرحله %s 4
تایید سفارش
مرحله %s 5
پرداخت نهایی

بخش ها:


Vps 1 -

Cpu : 1 Core
Ram : 1 Gb
H.D.D : 20 Gig
Ip Address : 1
Port : 1 Gbps
Bandwidth : Unlimited
Location : Finland

Vps 2 -

Cpu : 1 Core
Ram : 2 Gb
H.D.D : 40 Gig
Ip Address : 1
Port : 1 Gbps
Bandwidth : Unlimited
Location : Finland

Vps 3 -

Cpu : 2 Core
Ram : 4 Gb
H.D.D : 80 Gig
Ip Address : 1
Port : 1 Gbps
Bandwidth : Unlimited
Location : Finland

Vps 4 -

Cpu : 2 Core
Ram : 8 Gb
H.D.D : 160 Gig
Ip Address : 1
Port : 1 Gbps
Bandwidth : Unlimited
Location : Finland

Vps 5 -

Cpu : 4 Core
Ram : 16 Gb
H.D.D : 300 Gig
Ip Address : 1
Port : 1 Gbps
Bandwidth : Unlimited
Location : Finland

Vps 6 -

Cpu : 8 Core
Ram : 32 Gb
H.D.D : 500 Gig
Ip Address : 1
Port : 1 Gbps
Bandwidth : Unlimited
Location : Finland

Secure Transaction فرم سفارش در محیطی ایمن برای جلوگیری از IP های متقلب، مهیا شده است. شما با آدرس (100.26.182.28) وارد شده اید.