کارت خرید

مرحله %s 1
انتخاب پکیج
مرحله %s 2
اختیارات دامنه
مرحله %s 3
پیکربندی
مرحله %s 4
تایید سفارش
مرحله %s 5
تکمیل سفارش

دسته بندی ها:


Vps 1 -

Cpu : 1 Core
Ram : 1 Gb
H.D.D : 50 Gig
Ip Address : 1
Port : 1 Gbps
Bandwidth : Unlimited
Location : Germany

Vps 2 -

Cpu : 3 Core
Ram : 2 Gb
H.D.D : 100 Gig
Ip Address : 1
Port : 1 Gbps
Bandwidth : Unlimited
Location : Germany

Vps 3 -

Cpu : 4 Core
Ram : 4 Gb
H.D.D : 200 Gig
Ip Address : 1
Port : 1 Gbps
Bandwidth : Unlimited
Location : Germany

Vps 4 -

Cpu : 3 Core
Ram : 2 Gb
H.D.D : 25 Gig SSD
Ip Address : 1
Port : 1 Gbps
Bandwidth : Unlimited
Location : Germany

Vps 5 -

Cpu : 4 Core
Ram : 4 Gb
H.D.D : 50 Gig SSD
Ip Address : 1
Port : 1 Gbps
Bandwidth : Unlimited
Location : Germany

Secure Transaction فرم سفارش در محیط امنی ایجاد میشود و به جلوگیری از تقلب با IP آدرس شما کمک میکند (54.198.142.121) وارد شده است.