کارت خرید

مرحله %s 1
انتخاب پکیج
مرحله %s 2
اختیارات دامنه
مرحله %s 3
پیکربندی
مرحله %s 4
تایید سفارش
مرحله %s 5
تکمیل سفارش

دسته بندی ها:


Vps 1 -

Cpu : 1 Core
Ram : 1 Gb
H.D.D : 20 Gig
Ip Address : 1
Port : 1 Gbps
Bandwidth : Unlimited

Vps 2 -

Cpu : 1 Core
Ram : 2 Gb
H.D.D : 40 Gig
Ip Address : 1
Port : 1 Gbps
Bandwidth : Unlimited


Vps 3 -

Cpu : 2 Core
Ram : 4 Gb
H.D.D : 80 Gig
Ip Address : 1
Port : 1 Gbps
Bandwidth : Unlimited


Vps 4 -

Cpu : 4 Core
Ram : 8 Gb
H.D.D : 200 Gig
Ip Address : 1
Port : 1 Gbps
Bandwidth : Unlimited


Vps 5 -

Cpu : 4 Core
Ram : 10 Gb
H.D.D : 500 Gig
Ip Address : 1
Port : 1 Gbps
Bandwidth : Unlimited


Vps 6 -

Cpu : 4 Core
Ram : 12 Gb
H.D.D : 1 Tb
Ip Address : 1
Port : 1 Gbps
Bandwidth : Unlimited


Secure Transaction فرم سفارش در محیط امنی ایجاد میشود و به جلوگیری از تقلب با IP آدرس شما کمک میکند (54.163.53.153) وارد شده است.