مرحله %s 1
انتخاب یک پکیج
مرحله %s 2
گزینه های دامنه
مرحله %s 3
تنظیم
مرحله %s 4
تایید سفارش
مرحله %s 5
پرداخت نهایی

بخش ها:


Server 1 -

Cpu : Core i5 4570
Ram : 16 Gig
H.D.D : 1 Tb
Ip Address : 5
Bandwidth : 10 Tb
Port : 100 Mbp
location : USA


Server 2 -

Cpu :Xeon 1230
Ram : 32 Gig
H.D.D : 1 Tb
Ip Address : 5
Bandwidth : 10 Tb
Port : 100 Mbp
location : USA


Server 3 -

Cpu : Xeon E3-1245v5
Ram : 32 Gig
H.D.D : 800 Gb SSD
Ip Address : 5
Bandwidth : 20 Tb
Port : 100 Mbp
location : USA


Server 4 -

Cpu : Dual Xeon E5-2620 (12x2GHz)
Ram : 32 Gig
H.D.D : 2x1TB
Ip Address : 13
Bandwidth : 20 Tb
Port : 1 Gbp
location : USA


Server 5 -

Cpu : Dual Xeon E5-2620v3
Ram : 64 Gig
H.D.D : 8x4TB
Ip Address : 5
Bandwidth : 20 Tb
Port : 1 Gbp
location : USA


Server 6 -

Cpu : Dual Xeon E5-2620v3
Ram : 128 Gig
H.D.D : 2x1TB
Ip Address : 13
Bandwidth : 20 Tb
Port : 1 Gbp
location : USA


Secure Transaction فرم سفارش در محیطی ایمن برای جلوگیری از IP های متقلب، مهیا شده است. شما با آدرس (100.26.182.28) وارد شده اید.