کارت خرید

مرحله %s 1
انتخاب پکیج
مرحله %s 2
اختیارات دامنه
مرحله %s 3
پیکربندی
مرحله %s 4
تایید سفارش
مرحله %s 5
تکمیل سفارش

دسته بندی ها:


Server 1 -

Cpu : Xeon 3350
H.D.D : 500 Gig
Ram : 8 Gig
Ip Address : 5
Bandwidth : 10 Tb
Port : 100 Mbp
location : Usa

Server 2 -

Cpu : Xeon 3430
H.D.D : 1 Tb
Ram : 16 Gig
Ip Address : 5
Bandwidth : 20 Tb
Port : 100 Mbp
location : Usa


Server 3 -

Cpu :Core i5 4570
H.D.D : 1 Tb
Ram : 16 Gig
Ip Address : 5
Bandwidth : 20 Tb
Port : 100 Mbp
location : Usa


Server 4 -

Cpu : Dual Xeon E5520
H.D.D : 2 * 1 Tb
Ram : 24 Gig
Ip Address : 5
Bandwidth : 20 Tb
Port : 100 Mbp
location : Usa


Server 5 -

Cpu : Dual Xeon E5620
H.D.D : 2 * 1 Tb
Ram : 24 Gig
Ip Address : 13
Bandwidth : 20 Tb
Port : 100 Mbp
location : Usa


Server 6 -

Cpu : Xeon E5-2420
H.D.D : 2 * 1 Tb
Ram : 64 Gig
Ip Address : 5
Bandwidth : 20 Tb
Port : 100 Mbp
location : Usa


Secure Transaction فرم سفارش در محیط امنی ایجاد میشود و به جلوگیری از تقلب با IP آدرس شما کمک میکند (54.167.29.208) وارد شده است.