کارت خرید

مرحله %s 1
انتخاب پکیج
مرحله %s 2
اختیارات دامنه
مرحله %s 3
پیکربندی
مرحله %s 4
تایید سفارش
مرحله %s 5
تکمیل سفارش

دسته بندی ها:


License Cpanel - Vps -

License Cpanel - Dedicated Server -

Shared Cpanel License - Vps -

Shared Cpanel License - Dedicated Server -

License Directadmin - Monthly -

License Directadmin - Life Time (Internal) -
قابل استفاده فقط در سرویسهای آبنوس انفورماتیک


500,000 تومان به صورت یک بار
Cloud Linux -Shared -

ConfigServer eXploit Scanner (cxs) (1 موجود است) -

300,000 تومان به صورت یک بار

Secure Transaction فرم سفارش در محیط امنی ایجاد میشود و به جلوگیری از تقلب با IP آدرس شما کمک میکند (54.166.160.105) وارد شده است.