کارت خرید

مرحله %s 1
انتخاب پکیج
مرحله %s 2
اختیارات دامنه
مرحله %s 3
پیکربندی
مرحله %s 4
تایید سفارش
مرحله %s 5
تکمیل سفارش

دسته بندی ها:


License Cpanel - Dedicated Server -

License Cpanel - Vps -

License Directadmin - Monthly -

Litespeed - Vps Lsws -

Assigned CPU Cores : 1
RAM Limit 2GB
Concurrent Connections 500
Caching Optional

Litespeed - Ultra Vps Lsws -

Assigned CPU Cores : 1
RAM Limit 8GB
Concurrent Connections 800
Caching Optional

1Cpu Lsws -

Assigned CPU Cores : 1
RAM Limit Unlimited
Concurrent Connections Unlimited
Caching Optional

2Cpu Lsws -

Assigned CPU Cores : 2
RAM Limit Unlimited
Concurrent Connections Unlimited
Caching Optional

4Cpu Lsws -

Assigned CPU Cores : 4
RAM Limit Unlimited
Concurrent Connections Unlimited
Caching Optional

8Cpu Lsws -

Assigned CPU Cores : 8
RAM Limit Unlimited
Concurrent Connections Unlimited
Caching Optional

Cloud Linux -

Secure Transaction فرم سفارش در محیط امنی ایجاد میشود و به جلوگیری از تقلب با IP آدرس شما کمک میکند (54.221.136.62) وارد شده است.