مرحله %s 1
انتخاب پکیج
مرحله %s 2
اختیارات دامنه
مرحله %s 3
پیکربندی
مرحله %s 4
تایید سفارش
مرحله %s 5
تکمیل سفارش

دسته بندی ها:


Server 1 -

CPU : Intel Core i7
Ram : 16 Gb
H.D.D : 2 * 3 Tb
Ip Address : 1
Port : 1 Gbps
Bandwidth : Unlimited
Location : Finland

Server 2 -

CPU : Intel Core i7
Ram : 32 Gb
H.D.D : 2 * 2 Tb
Ip Address : 1
Port : 1 Gbps
Bandwidth : Unlimited
Location : Finland

Server 3 -

CPU : Intel Core i7-920
Ram : 48 Gb
H.D.D : 2 * 2 Tb
Ip Address : 1
Port : 1 Gbps
Bandwidth : Unlimited
Location : Finland

Server 4 -

CPU : Intel Core i7
Ram : 64 Gb
H.D.D : 2 * 3 Tb
Ip Address : 1
Port : 1 Gbps
Bandwidth : Unlimited
Location : Germany

Secure Transaction فرم سفارش در محیط امنی ایجاد میشود و به جلوگیری از تقلب با IP آدرس شما کمک میکند (3.215.182.36) وارد شده است.