مرحله %s 1
انتخاب پکیج
مرحله %s 2
اختیارات دامنه
مرحله %s 3
پیکربندی
مرحله %s 4
تایید سفارش
مرحله %s 5
تکمیل سفارش

دسته بندی ها:


Server 1 -

Base Server : HP ProLiant DL320 G5p
Cpu : Intel® Core™2 Quad Processor Q9400
Ram : 8 Gig
H.D.D : 250 Gb SATA
Ip Address : 1
Bandwidth : Unlimited
location : Iran

Server 2 -

Base Server : HP ProLiant DL360 G7
Cpu : 2 * Intel® Xeon® Processor X5650
Ram : 16 Gb
H.D.D : 900 Gb SAS
Ip Address : 1
Bandwidth : Unlimited
location : Iran

Server 3 -

Base Server : HP ProLiant DL360 G7
Cpu : 2 * Intel® Xeon® Processor X5650
Ram : 24 Gb
H.D.D : 900 Gb SAS
Ip Address : 1
Bandwidth : Unlimited
location : Iran

Server 4 -

Base Server : HP ProLiant DL360 G7
Cpu : 2 * Intel® Xeon® Processor X5650
Ram : 32 Gb
H.D.D : 900 Gb SAS
Ip Address : 1
Bandwidth : Unlimited
location : Iran

Server 5 -

Base Server : HP ProLiant DL360 G7
Cpu : 2 * Intel® Xeon® Processor X5650
Ram : 64 Gb
H.D.D : 900 Gb SAS
Ip Address : 1
Bandwidth : Unlimited
location : Iran

Secure Transaction فرم سفارش در محیط امنی ایجاد میشود و به جلوگیری از تقلب با IP آدرس شما کمک میکند (3.215.182.36) وارد شده است.