مرحله %s 1
انتخاب پکیج
مرحله %s 2
اختیارات دامنه
مرحله %s 3
پیکربندی
مرحله %s 4
تایید سفارش
مرحله %s 5
تکمیل سفارش

دسته بندی ها:


Vps 1 -

Cpu : 1 Core
Ram : 1 GB
Disk : 20 GB NVMe
Ip Address : 1
Port : 1 Gbps
Bandwidth : Unlimited
Location : Germany

Vps 2 -

Cpu : 1 Core
Ram : 2 GB
Disk : 40 GB NVMe
Ip Address : 1
Port : 1 Gbps
Bandwidth : Unlimited
Location : Germany

Vps 3 -

Cpu : 2 Core
Ram : 4 GB
Disk : 80 GB NVMe
Ip Address : 1
Port : 1 Gbps
Bandwidth : Unlimited
Location : Germany

Vps 4 -

Cpu : 2 Core
Ram : 8 GB
Disk : 160 GB NVMe
Ip Address : 1
Port : 1 Gbps
Bandwidth : Unlimited
Location : Germany

Vps 5 -

Cpu : 4 Core
Ram : 16 GB
Disk : 300 GB NVMe
Ip Address : 1
Port : 1 Gbps
Bandwidth : Unlimited
Location : Germany

Vps 6 -

Cpu : 8 Core
Ram : 32 GB
Disk : 500 GB NVMe
Ip Address : 1
Port : 1 Gbps
Bandwidth : Unlimited
Location : Germany

Secure Transaction فرم سفارش در محیط امنی ایجاد میشود و به جلوگیری از تقلب با IP آدرس شما کمک میکند (18.205.96.39) وارد شده است.