مرحله %s 1
انتخاب پکیج
مرحله %s 2
اختیارات دامنه
مرحله %s 3
پیکربندی
مرحله %s 4
تایید سفارش
مرحله %s 5
تکمیل سفارش

دسته بندی ها:


Vps 1 -

Cpu : 1 Core
Ram : 1 GB
H.D.D : 20 GB
Ip Address : 1
Port : 100 Mbps
Bandwidth : Unlimited
Location : USA

Vps 2 -

Cpu : 1 Core
Ram : 2 GB
H.D.D : 40 GB
Ip Address : 1
Port : 100 Mbps
Bandwidth : Unlimited
Location : USA


Vps 3 -

Cpu : 2 Core
Ram : 4 GB
H.D.D : 80 GB
Ip Address : 1
Port : 100 Mbps
Bandwidth : Unlimited
Location : USA


Vps 4 -

Cpu : 2 Core
Ram : 8 GB
H.D.D : 160 GB
Ip Address : 1
Port : 100 Mbps
Bandwidth : Unlimited
Location : USA


Vps 5 -

Cpu : 4 Core
Ram : 16 GB
H.D.D : 300 GB
Ip Address : 1
Port : 100 Mbps
Bandwidth : Unlimited
Location : USA


Vps 6 -

Cpu : 8 Core
Ram : 32 GB
H.D.D : 500 GB
Ip Address : 1
Port : 100 Mbps
Bandwidth : Unlimited
Location : USA


Secure Transaction فرم سفارش در محیط امنی ایجاد میشود و به جلوگیری از تقلب با IP آدرس شما کمک میکند (3.215.182.36) وارد شده است.